روش تهیه ی الگو و دوخت یک سارافون

روش دوخت جامدادی

دوخت چهل تکه با نقوش ایرانی


زرتشتی دوزی

طريقه دوخت گل سينه جين

طريقه دوخت گل پارچه اي (زنبق)


طريقه دوخت بالش یا کوسن گل رز

طريقه دوخت كمربند پارچه اي با تزیین گل پارچه ای