چرخ خیاطی و گلدوزی ژنومه مدل جم گلد پلاس

۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی و گلدوزی ژانومه مدل 658A

۰ریال

چرخ خیاطی و گلدوزی ژانومه مدل 656A

۱۰۰۰۰۰۰۰۰ریال


چرخ خیاطی ژانومه مدل 1820

۵۰۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل 1916

۵۰۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل 8100

۵۰۰۰۰۰۰۰ریال


چرخ خیاطی ژانومه مدل 8000

۵۰۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل 720

۴۸۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل 1412

۵۰۰۰۰۰۰۰ریال


چرخ خیاطی ژانومه مدل 815A

۸۰۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل 808A

۱۲۰۰۰۰۰۰۰ریال