چرخ خیاطی و گلدوزی مارشال مدل 945SMAX

۲۸۵۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی و گلدوزی مارشال مدل 940SMAX

۲۸۵۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی و گلدوزی مارشال مدل 935SMAX

۲۸۵۰۰۰۰۰ریال


چرخ خیاطی و گلدوزی مارشال مدل 845S

۲۷۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی و گلدوزی مارشال مدل 840S

۲۷۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی و گلدوزی مارشال مدل 835S

۲۷۰۰۰۰۰۰ریال