دیگ بخار(60 لیتری)

۰ریال

دیگ بخار(60 لیتری)

0ریال

مادگی موتور سرخود (LG781-Z)

۰ریال

مادگی موتور سرخود (LG781-Z)

0ریال

مادگی صنعتی لیگلد (LG 781)

۰ریال

مادگی صنعتی لیگلد (LG 781)

0ریال


میاندوز موتور مستقیم لی گلد (568 DI)

۰ریال

میاندوز موتور مستقیم لی گلد (568 DI)

0ریال

میاندوز لی گلد (568)

۰ریال

میاندوز لی گلد (568)

0ریال

میاندوز اتوماتیک لی گلد ( ATOU 568)

۰ریال

میاندوز اتوماتیک لی گلد ( ATOU 568)

0ریال


زیگزال 5 نخ موتور مستقیم لی گلد (766/5 DI)

۱۵۵۰۰۰۰۰ریال

زیگزال 5 نخ موتور مستقیم لی گلد (766/5 DI)

15500000ریال

زیگزال 4 نخ موتور مستقیم لی گلد (DI 766/4)

۱۵۱۰۰۰۰۰ریال

زیگزال 4 نخ موتور مستقیم لی گلد (DI 766/4)

15100000ریال

زیگزال 3 نخ موتور مستقیم لی گلد ( DI 766/3)

۱۵۰۰۰۰۰۰ریال

زیگزال 3 نخ موتور مستقیم لی گلد ( DI 766/3)

15000000ریال


سردوز سوپر جت دو پایه (EXT-5214)

۳۹۵۰۰۰۰۰ریال

سردوز سوپر جت دو پایه (EXT-5214)

39500000ریال

سردوز سوپر جت 4 نخ (4-852)

۱۸۶۰۰۰۰۰ریال

سردوز سوپر جت 4 نخ (4-852)

18600000ریال

سردوز سوپر جت 6 نخ (6-832)

۲۱۹۰۰۰۰۰ریال

سردوز سوپر جت 6 نخ (6-832)

21900000ریال


سردوز سوپر جت 5 نخ (832-5)

۱۸۸۰۰۰۰۰ریال

سردوز سوپر جت 5 نخ (832-5)

18800000ریال

راسته دوز کمپلت درشت لی گلد(202)

۰ریال

راسته دوز کمپلت درشت لی گلد(202)

0ریال

راسته دوز کامپیوتری لی گلد(9200D)

۰ریال

راسته دوز کامپیوتری لی گلد(9200D)

0ریال


راسته دوز لی گلد(7600)

۰ریال

راسته دوز لی گلد(7600)

0ریال

راسته دوز دوپایه لی گلد(303)

۰ریال

راسته دوز دوپایه لی گلد(303)

0ریال

راسته دوز موتور مستقیم لی گلد(8000D)

۰ریال

راسته دوز موتور مستقیم لی گلد(8000D)

0ریال


راسته دوز 8900

۰ریال

راسته دوز 8900

0ریال

چرخ راسته اتوماتیک لی گلد9110D

۰ریال

چرخ راسته اتوماتیک لی گلد9110D

0ریال