چرخ گلدوزی ژانومه مدل 500E

۱۸۵۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی و گلدوزی ژانومه مدل 1860

۵۰۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل SKY LINE S3

۱۲۰۰۰۰۰۰۰ریال


چرخ خیاطی ژانومه مدل xl607

۷۸۵۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل xl605

۶۰۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل xl603

۵۵۰۰۰۰۰۰ریال


چرخ خیاطی ژانومه مدل 6800A

۰ریال