چرخ گلدوزی ژانومه مدل 500E

۱۳۰۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی و گلدوزی ژانومه مدل 1860

۴۵۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل SKY LINE S3

۱۴۰۰۰۰۰۰۰ریال


چرخ خیاطی ژانومه مدل xl607

۷۰۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل xl605

۵۵۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل xl603

۵۰۰۰۰۰۰۰ریال


چرخ خیاطی ژانومه مدل 6800A

۵۵۰۰۰۰۰۰ریال