چرخ خیاطی ژانومه مدل xl607

۲۵۳۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل xl605

۱۸۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل xl603

۱۶۵۰۰۰۰۰ریال


چرخ خیاطی ژانومه مدل xl601

۱۳۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ گلدوزی ژانومه مدل 350E

۳۵۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل MB-4

۱۸۵۰۰۰۰۰۰ریال


چرخ خیاطی ژانومه مدل 7000A

۱۵۵۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل 6700A

۱۰۸۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل 802P

۳۱۵۰۰۰۰۰ریال


چرخ خیاطی ژانومه مدل 6800A

۱۹۹۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل 11000

۱۷۰۰۰۰۰۰۰ریال