چرخ خیاطی ژانومه مدل xl607

۳۰۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل xl605

۲۱۶۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل xl603

۱۹۵۵۰۰۰۰ریال


چرخ خیاطی ژانومه مدل xl601

۱۵۳۰۰۰۰۰ریال

چرخ گلدوزی ژانومه مدل 350E

۴۵۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل MB-4

۱۸۵۰۰۰۰۰۰ریال


چرخ خیاطی ژانومه مدل 7000A

۱۸۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل 6700A

۱۰۸۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل 802P

۳۳۵۰۰۰۰۰ریال


چرخ خیاطی ژانومه مدل 6800A

۲۲۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل 11000

۱۷۰۰۰۰۰۰۰ریال