چرخ خیاطی ژانومه مدل xl607

۳۴۴۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل xl605

۲۴۶۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل xl603

۲۲۳۰۰۰۰۰ریال


چرخ خیاطی ژانومه مدل xl601

۱۷۵۰۰۰۰۰ریال

چرخ گلدوزی ژانومه مدل 350E

۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل MB-4

۰ریال


چرخ خیاطی ژانومه مدل 7000A

۲۲۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل 6700A

۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل 802P

۳۸۰۰۰۰۰۰ریال


چرخ خیاطی ژانومه مدل 6800A

۲۶۰۰۰۰۰۰ریال

چرخ خیاطی ژانومه مدل 11000

۰ریال